ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา สัมนาทางการจัดการ (GM37403)

รหัสวิชา GM37403
ชื่อวิชา สัมนาทางการจัดการ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.8.00-12.00(345)
ลงเรียน 40
ชื่ออาจารย์ อ.ระพีพรรณ
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM3NjEyMDA2Nzc4?cjc=ysoemz7
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU