ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ (GM35202)

รหัสวิชา GM35202
ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.16.00-20.00(คอม17407)
ลงเรียน 54
ชื่ออาจารย์ อ.นิษา
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM0ODM5NDc3MzY2?cjc=dkezmdl
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU