ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการข้ามวัฒนธรรม (GM34303)

รหัสวิชา GM34303
ชื่อวิชา การจัดการข้ามวัฒนธรรม
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.17.00-20.00(2101)
ลงเรียน 18
ชื่ออาจารย์ ผศ.วฤธรณ์
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM3NjYwNjkwMTg0?cjc=dmoeazk
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU