ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (GM32204)

รหัสวิชา GM32204
ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.8.00-12.00(314)
ลงเรียน 64
ชื่ออาจารย์ อ.อนาทินี
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU