ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา นวัตกรรมการจัดการ (GM31310)

รหัสวิชา GM31310
ชื่อวิชา นวัตกรรมการจัดการ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.9.00-12.00(345)
ลงเรียน 30
ชื่ออาจารย์ ผศ.วฤธรณ์
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM3NjYwNjY5NDI2?cjc=qkdzu35
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU