ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา จิตวิทยาธุรกิจ (GM31206)

รหัสวิชา GM31206
ชื่อวิชา จิตวิทยาธุรกิจ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.9.00-12.00(341)
ลงเรียน 17
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.สมศักดิ์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ เบอร์ติดต่อ​ 0835545551
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU