ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (GM28201)

รหัสวิชา GM28201
ชื่อวิชา การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.8.00-12.00(2202)
ลงเรียน 54
ชื่ออาจารย์ อ.ณัฐศิริ
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU