ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา โครงการพิเศษทางการจัดการธุรกิจ (GM27401)

รหัสวิชา GM27401
ชื่อวิชา โครงการพิเศษทางการจัดการธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.8.00-12.00(344)
ลงเรียน 46
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.คณิศรา
Google Classroom โปรแกรม Meet รหัสห้องเรียน : kjyat4s
Facebook โครงงานพิเศษ 2/64
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU