ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา โครงการพิเศษทางการจัดการธุรกิจ (GM27401)

รหัสวิชา GM27401
ชื่อวิชา โครงการพิเศษทางการจัดการธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.13.00-17.00(344)
ลงเรียน 19
ชื่ออาจารย์ ผศ.วฤธรณ์
Google Classroom รหัสชั้นเรียน : wlza35f
Facebook โครงงานพิเศษทางการจัดการ 2/64
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU