ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (GM25301)

รหัสวิชา GM25301
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.8.00-12.00(342)
ลงเรียน 27
ชื่ออาจารย์ อ.ชลนที
Google Classroom 3bmsuvr
Facebook -
อื่นๆ Line
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU