ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเชิงกลยุทธ์ (GM24401)

รหัสวิชา GM24401
ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเชิงกลยุทธ์
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.9.00-12.00(343)
ลงเรียน 18
ชื่ออาจารย์ อ.กมลรัตน์
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM2MDM4NjQ4NDY3?cjc=vjjv6va
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU