ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การเป็นผู้ประกอบการ (GM22201)

รหัสวิชา GM22201
ชื่อวิชา การเป็นผู้ประกอบการ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.17.00-20.00(2402)
ลงเรียน 25
ชื่ออาจารย์ อ.อรจิตรา
Google Classroom รหัสชั้นเรียน tdcifd6
Facebook -
อื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ 090-9515665
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU