ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการโครงการ (GM21312)

รหัสวิชา GM21312
ชื่อวิชา การจัดการโครงการ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.9.00-12.00(342)
ลงเรียน 30
ชื่ออาจารย์ ผศ.วิชุดา
Google Classroom รหัสห้องเรียน kyid46j
Facebook
อื่นๆ Line : 0655164593
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU