ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา พฤติกรรมองค์การ (GM21203)

รหัสวิชา GM21203
ชื่อวิชา พฤติกรรมองค์การ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.17.00-21.00(314)
ลงเรียน 63
ชื่ออาจารย์ ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์
Google Classroom mygoupr
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100002900158762
อื่นๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ 093-3454255
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU