ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการการดำเนินงาน (GM13301)

รหัสวิชา GM13301
ชื่อวิชา การจัดการการดำเนินงาน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.13.00-16.00(344)
ลงเรียน 9
ชื่ออาจารย์ อ.อนาทินี
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU