ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (GM11311)

รหัสวิชา GM11311
ชื่อวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.16.00-20.00(2102)
ลงเรียน 23
ชื่ออาจารย์ ผศ.มานน
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU