ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา หลักการจัดการ (GM11101)

รหัสวิชา GM11101
ชื่อวิชา หลักการจัดการ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.13.00-16.00(2301)
ลงเรียน 40
ชื่ออาจารย์ อ.อรจิตรา
Google Classroom รหัสชั้นเรียน zhnzysl
Facebook -
อื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ 090-9515665
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU