ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (GM39102)

รหัสวิชา GM39102
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.9.00-12.00(314)
ลงเรียน 14
ชื่ออาจารย์ อ.ชัยธัช
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM2MjU4Mzg5NTU2?cjc=xvc32lu
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU