ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (GM38202)

รหัสวิชา GM38202
ชื่อวิชา การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.9.00-12.00(2401)
ลงเรียน 25
ชื่ออาจารย์ อ.กมลรัตน์
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM2MDM1ODA4MjQ0?cjc=czzfat2
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU