ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น (GM36201)

รหัสวิชา GM36201
ชื่อวิชา การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.8.00-12.00(2101)
ลงเรียน 43
ชื่ออาจารย์ อ.ระพีพรรณ
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM3NjA5NDQzNDM1?cjc=bhtyizc
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU