ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ (GM35202)

รหัสวิชา GM35202
ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.8.00-12.00(335(Lab))
ลงเรียน 34
ชื่ออาจารย์ อ.ณพล
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU