ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการข้ามวัฒนธรรม (GM34303)

รหัสวิชา GM34303
ชื่อวิชา การจัดการข้ามวัฒนธรรม
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-16.00(2102)
ลงเรียน 38
ชื่ออาจารย์ ผศ.วฤธรณ์
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM3NjYwMTk1NzA5?cjc=arsdqgc
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU