ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (GM33302)

รหัสวิชา GM33302
ชื่อวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.9.00-12.00(525)
ลงเรียน 37
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.วนิชย์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU