ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (GM32204)

รหัสวิชา GM32204
ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.9.00-12.00(TB4204(สามพร้าว))
ลงเรียน 9
ชื่ออาจารย์ อ.ชัยธัช
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM2MjU4MzkwNjU2?cjc=36t7323
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU