ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (GM32102)

รหัสวิชา GM32102
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-16.00(TB4204(สามพร้าว))
ลงเรียน 25
ชื่ออาจารย์ อ.ชัยธัช
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM2MjU4MzkwNjgx?cjc=odeingo
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU