ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป (GM27402)

รหัสวิชา GM27402
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป
หน่วยกิต 3(-350-)
วัน-เวลา ห้องเรียน ผศ.วิชุดา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),ผศ.ดร.เบญจมาส:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ()
ลงเรียน 30
ชื่ออาจารย์ ผศ.วิชุดา,ผศ.ดร.เบญจมาส,อ.คณะกรรมการฝึกฯ
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU