ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ (GM25301)

รหัสวิชา GM25301
ชื่อวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-17.00(คอม17404)
ลงเรียน 32
ชื่ออาจารย์ อ.ชลนที
Google Classroom uip3gr5
Facebook -
อื่นๆ Line
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU