ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การเป็นผู้ประกอบการ (GM22201)

รหัสวิชา GM22201
ชื่อวิชา การเป็นผู้ประกอบการ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-16.00(346)
ลงเรียน 50
ชื่ออาจารย์ อ.อรจิตรา
Google Classroom รหัสชั้นเรียน sjrtiu5
Facebook -
อื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ 090-9515665
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU