ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ (GM21313)

รหัสวิชา GM21313
ชื่อวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.9.00-12.00(2401)
ลงเรียน 41
ชื่ออาจารย์ อ.ศรินรัตน์
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM1OTU0MjM2ODYz?cjc=7yfc2bp
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU