ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ (GM21313)

รหัสวิชา GM21313
ชื่อวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-16.00(2404)
ลงเรียน 12
ชื่ออาจารย์ อ.ศรินรัตน์
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM1OTU0MjM2NzM1?cjc=kxhji47
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU