ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการโครงการ (GM21312)

รหัสวิชา GM21312
ชื่อวิชา การจัดการโครงการ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-16.00(336)
ลงเรียน 25
ชื่ออาจารย์ ผศ.วิชุดา
Google Classroom รหัสห้องเรียน xfgrsdy
Facebook
อื่นๆ Line : 0655164593
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU