ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ (GM21204)

รหัสวิชา GM21204
ชื่อวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.9.00-12.00(344)
ลงเรียน 43
ชื่ออาจารย์ ผศ.วิชุดา
Google Classroom รหัสห้องเรียน y5haj4j
Facebook
อื่นๆ Line : 0655164593
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU