ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ (GM21204)

รหัสวิชา GM21204
ชื่อวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.9.00-12.00(346)
ลงเรียน 44
ชื่ออาจารย์ ผศ.วิชุดา
Google Classroom รหัสห้องเรียน h2r3djz
Facebook
อื่นๆ Line : 0655164593
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU