ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา นวัตกรรมการจัดการผลิตและการดำเนินงาน (GM13301)

รหัสวิชา GM13301
ชื่อวิชา นวัตกรรมการจัดการผลิตและการดำเนินงาน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-16.00(336)
ลงเรียน 24
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM3MTAyODc5MTQ0?cjc=mtivdfh
Facebook กรณีเข้า google classroom ไม่ได้ให้ใช้ e-mail อื่นเข้าแทน เช่น Gmail ฯลฯ
อื่นๆ โทรศัพท์ 081-8713649
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU