ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการการดำเนินงาน (GM13301)

รหัสวิชา GM13301
ชื่อวิชา การจัดการการดำเนินงาน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.9.00-12.00(525)
ลงเรียน 3
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM3MDk3MzgzMTA5?cjc=7lgjjfj (รหัสห้องเรียน 7lgjjfj) กรณีเข้าห้องไม่ได้ขอให้ใช้ e-mail อื่นเข้าแทน เช่น yahoo ฯลฯ
Facebook กรณีเข้า google classroom ไม่ได้ให้ใช้ Gmail
อื่นๆ โทรศัพท์ 081-8713649
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU