ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการการดำเนินงาน (GM13301)

รหัสวิชา GM13301
ชื่อวิชา การจัดการการดำเนินงาน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.9.00-12.00(343)
ลงเรียน 30
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM3MTEwNDEwNjc5?cjc=3nrpnrt
Facebook กรณีเข้า google classroom ไม่ได้ให้ใช้ e-mail อื่นเข้าแทน เช่น Gmail ฯลฯ
อื่นๆ โทรศัพท์ 081-8713649
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU