ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (GM11311)

รหัสวิชา GM11311
ชื่อวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.8.00-12.00(526)
ลงเรียน 5
ชื่ออาจารย์ อ.ศศิประภา
Google Classroom rg2whvs
Facebook
อื่นๆ https://meet.google.com/vcb-kvxp-tdv
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU