ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการสมัยใหม่ (GM11101)

รหัสวิชา GM11101
ชื่อวิชา การจัดการสมัยใหม่
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.16.00-19.00(2401)
ลงเรียน 35
ชื่ออาจารย์ อ.ชลนที
Google Classroom miisjno
Facebook -
อื่นๆ Line
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU