ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการสมัยใหม่ (GM11101)

รหัสวิชา GM11101
ชื่อวิชา การจัดการสมัยใหม่
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.9.00-12.00(2402)
ลงเรียน 37
ชื่ออาจารย์ อ.อรจิตรา
Google Classroom รหัสชั้นเรียน plhlsng
Facebook -
อื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ 090-9515665
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU