ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา สถาบันการเงินและตลาดการเงิน (FN40201)

รหัสวิชา FN40201
ชื่อวิชา สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.9.00-12.00(314)
ลงเรียน 50
ชื่ออาจารย์ อ.สุพักตร์
Google Classroom รหัั้สชั้นเรียน : qy7iheb ห้องเรียนออนไลน์ : https://classroom.google.com/c/NDM4MDUyNDE4NTAx?cjc=qy7iheb
Facebook
อื่นๆ ID-Line : 0896211617
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU