ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน (FN80402)

รหัสวิชา FN80402
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน
หน่วยกิต 3(-350-)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.สุพจน์:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ()
ลงเรียน 36
ชื่ออาจารย์ อ.สุพจน์,อ.คณะกรรมการฝึกฯ
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU