ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา หลักการประกันภัย (FN60301)

รหัสวิชา FN60301
ชื่อวิชา หลักการประกันภัย
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.9.00-12.00(527)
ลงเรียน 3
ชื่ออาจารย์ อ.สุพักตร์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU