ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการสินเชื่อ (FN40301)

รหัสวิชา FN40301
ชื่อวิชา การจัดการสินเชื่อ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.9.00-12.00(525)
ลงเรียน 17
ชื่ออาจารย์ อ.ศตพร
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU