ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา สถาบันการเงินและตลาดการเงิน (FN40201)

รหัสวิชา FN40201
ชื่อวิชา สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-16.00(324)
ลงเรียน 45
ชื่ออาจารย์ อ.สุพักตร์
Google Classroom รหัั้สชั้นเรียน : 7uhpn6u ห้องเรียนออนไลน์ : https://classroom.google.com/c/NDM4MDQ5NTI5Mzg0?cjc=7uhpn6u
Facebook
อื่นๆ ID-Line : 0896211617
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU