ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (FN30401)

รหัสวิชา FN30401
ชื่อวิชา การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.13.00-16.00(332(Lab))
ลงเรียน 4
ชื่ออาจารย์ อ.ปริญญา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU