ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา หลักการลงทุน (FN30201)

รหัสวิชา FN30201
ชื่อวิชา หลักการลงทุน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.9.00-12.00(2401)
ลงเรียน 18
ชื่ออาจารย์ อ.สุพจน์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU