ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเงิน (FN20303)

รหัสวิชา FN20303
ชื่อวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเงิน
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-17.00(335(Lab))
ลงเรียน 4
ชื่ออาจารย์ อ.สุพจน์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU