ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การเงินส่วนบุคคล (FN20101)

รหัสวิชา FN20101
ชื่อวิชา การเงินส่วนบุคคล
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-16.00(2401)
ลงเรียน 28
ชื่ออาจารย์ อ.เสาวนีย์ สิทธิโชติ
Google Classroom 6yhmf6n
Facebook
อื่นๆ https://meet.google.com/yau-banm-mva
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU