ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร (FN10202)

รหัสวิชา FN10202
ชื่อวิชา กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.8.00-12.00(2401)
ลงเรียน 8
ชื่ออาจารย์ อ.เสาวนีย์ สิทธิโชติ
Google Classroom hyxsjau
Facebook
อื่นๆ https://meet.google.com/fzr-hjyr-kfg
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU