ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร (FN10202)

รหัสวิชา FN10202
ชื่อวิชา กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-17.00(2401)
ลงเรียน 30
ชื่ออาจารย์ ผศ.โชคชัย
Google Classroom
Facebook กฏหมายธุรกิจและภาษีอากร ผศ โชคชัย เดชรอด 2/2564
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU